Pirkimo ir pardavimo sąlygos ir taisyklės 

PIRKIMO-PARDAVIMO INTERNETO SVETAINĖJE WWW.MEDIKOS.LT SUTARTIS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši pirkimo - pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "PIRKĖJAS") ir UAB "Baltmetics", buveinės adresas Kauno g. 1A, 406 kabinetas, Vilnius, Lietuva. (toliau - PARDAVĖJAS) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę PIRKĖJUI įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.medikos.lt (toliau – „e-parduotuvė“).

1.2. Sutartis Interneto Svetainėje yra sudaroma elektronine forma, naudojant ryšio priemones.

1.3. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO sudaroma vadovaujantis 2001 m. Rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo".

1.4. Sudaryti šią Sutartį Interneto Svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas Sutartis.

II. SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA

2.1. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo PIRKĖJAS gauna patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja nuo užsakymo patvirtinimo.

2.2. PIRKĖJAS, pastebėjęs PARDAVĖJO pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai PARDAVĖJUI el. paštu info@medikos.lt arba telefonu +370 65460406 darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val. Informacija apie klaidos ištaisymą bus suteikta Jūsų nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).

III. PIRKĖJO ir PARDAVĖJO teisės ir pareigos.

3.1. Pirkėjo teisės

3.1.1. PIRKĖJAS turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.1.2. Rinkoje, pasikeitus prekių kainas įtakojantiems veiksniams, pasiūlyti pakeisti (padidinti, sumažinti) prekių pirkimo kainas.

3.2. PIRKĖJAS įsipareigoja

3.2.1. PIRKĖJAS privalo atsiimti užsakytas prekes per 10 d.d. nuo prekių užsakymo ir už jas sumokėti sutartą pinigų sumą, jeigu buvo pasirinktas prekių atsiėmimas iš biuro.

3.2.2. PIRKĖJAS įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo (užsakymo numerio). Jei PIRKĖJAS praranda atpažinimo kodą (užsakymo numerį), privalo nedelsiant apie tai informuoti PARDAVĖJĄ – parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

3.2.3. Jeigu pasikeičia PIRKĖJO pirkimo formoje pateikti duomenys, PIRKĖJAS privalo nedelsdamas juos atnaujinti arba pranešti PARDAVĖJUI.

3.2.4. Jei PIRKĖJAS nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti PARDAVĖJUI dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas 1.5 Eur peradresavimo mokęstį.

3.2.5. PIRKĖJAS, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šioje pirkimo – pardavimo Sutartyje nurodytomis taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

3.2.6. Jei PIRKĖJAS nepriėmė užsakytos prekės iš kurjerio, už pakartotinį prekės siuntimą moka PIRKĖJAS. PIRKĖJUI atsisakius priimti siuntinį ir pareikalavus grąžinti sumokėtus pinigus, pinigai už siuntimo išlaidas negrąžinami.

3.3. PARDAVĖJO teisės

3.3.1. Jei PIRKĖJAS bando pakenkti e–parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, PARDAVĖJAS gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti PIRKĖJO galimybę naudotis e–parduotuve.

3.3.2. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e– parduotuvės veiklą apie tai nepranešęs PIRKĖJUI.

3.3.3. PARDAVĖJAS gali vienašališkai pakeisti šios Sutarties sąlygas.

3.3.4. PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jei PIRKĖJAS pasirinkęs apmokėjimo būdus „Pavedimu per banką“ ar „El. bankininkystės sistema“ neapmoka už prekes per 3 d. d.

3.4. PARDAVĖJAS įsipareigoja

3.4.1. Sudaryti visas sąlygas PIRKĖJUI tinkamai naudotis e–parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.4.2. Užtikrinti, kad prekių kiekis (tūris, svoris) įvairiuose pirminėse pakuotėse būtų ne mažesnis, negu nurodyta šių pakuočių etiketėse. PARDAVĖJAS taip pat garantuoja, kad prekių kiekis (tūris, svoris) antrinėse ir tretinėse pakuotėse atitiks e–parduotuvėje nurodytus kiekius.

3.4.3. Tinkamai supakuoti prekes savo lėšomis, tai yra taip, kad transportuojant pastarosios nebūtų sugadintos.

3.4.4. Pristatyti PIRKĖJO užsakytą prekių kiekį PIRKĖJO nurodytu adresu per 5 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos, jei PIRKĖJAS moka pavedimu ar naudojasi internetinės bankininkystės sistemomis. Jei PIRKĖJAS pasirenka apmokėjimo būdą „grynais“, prekės pristatomos per 5 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos.

3.4.5. Susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas PIRKĖJUI pristatyti užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas prekes. PIRKĖJUI atsisakius priimti prekių analogą ir negavus sutikimo palaukti kol atsiras galimybės pristatyti prekes per trumpiausiai įmanomą laiką, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

IV. PREKIŲ PRISTATYMAS

4.1. Prekes pristato PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas.

4.2. Prekių pristatymo metu PIRKĖJAS privalo kartu su PARDAVĖJU ar PARDAVĖJO įgaliotu atstovu patikrinti prekių būklę.

4.3. Pastebėjęs prekių pažeidimą, PIRKĖJAS privalo tai atžymėti prekių gabenimo važtaraštyje ir surašyti laisvos formos prekių pažeidimo aktą. PIRKĖJUI pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad prekės perduotos tvarkingos.

4.4. PARDAVĖJAS neatsako už prekių pristatymo terminų pažeidimus, jei jie atsitiko dėl prekes pristatančios logistikos bendrovės kaltės. PARDAVĖJAS nėra atsakingas už prekes pristatančios logistikos bendrovės darbą.

4.5. PARDAVĖJAS laikomas tinkamai įvykdęs prievolę perduoti Prekes, jeigu Prekių kiekis, kokybė, asortimentas ir kt. atitinka užsakymo, Sutarties ir teisės aktų reikalavimus.

V. PREKIŲ KAINA

5.1. E–parduotuvėje prekių kainos nurodomos eurais prie kiekvienos prekės.

VI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.

6.2. Kai grąžinama nekokybiška prekė, PARDAVĖJAS įsipareigoja pasiimti grąžinamą nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai PARDAVĖJAS neturi analogiškos prekės, PARDAVĖJAS grąžina PIRKĖJUI už prekę sumokėtus pinigus.

6.3. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji yra pristatyta. Pakuotė turi būti nepažeista. Prekės grąžina PIRKĖJAS savo sąskaita.

VII. ATSAKOMYBĖ

7.1. PIRKĖJAS yra visiškai atsakingas už prekių krepšelio formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia tikslių duomenų prekių krepšelio formoje, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

7.2. PIRKĖJAS atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e–parduotuve.

7.3. PIRKĖJAS atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi PIRKĖJO atpažinimo kodu, PIRKĖJAS atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

7.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

7.5. Nenugalima jėga. Šalys neatsako už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos. Nenugalima jėga laikoma neišvengiami ir Šalių nekontroliuojami įvykiai, kurie nebuvo ir negalėjo būti numatyti, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šalis, kuri negali vykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos, privalo raštu pranešti apie tai kitai Šaliai per 3 dienas. Sutarties vykdymas atidedamas, kol išnyks nenugalimos jėgos aplinkybės.

VIII. REIKALAVIMAI PREKĖMS

8.1. Kiekvienos e–parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintus kokybės reikalavimus.

8.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8.4. Prekės turi būti prekinės išvaizdos, pakuotė neturi būti pažeista, ant Prekės esantys užrašai ir etiketės turi būti lengvai įskaitomi.

8.5. Pardavėjas neatlygina Pirkėjui patirtų nuostolių dėl nekokybiškų Prekių, jeigu Pirkėjas netinkamai transportavo, sandėliavo ar naudojo Prekes.

8.6. Pardavėjas garantuoja, kad Prekės jų perdavimo momentu neturės paslėptų kokybės trūkumų ir atitiks kitas Sutarties sąlygas.

IX. KONFIDENCIALUMAS

9.1. Interneto Svetainėje pateikti duomenys apie PIRKĖJĄ yra naudojami tik Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais. Šiuos duomenis rinkodaros tikslais Bendrovė turi teisę naudoti tik gavusi pirkėjo sutikimą.

X. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

10.1. PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO prekių krepšelio formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO e–parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.3. PARDAVĖJAS pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią Sutartį, ir tokie pasikeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Interneto Svetainėje.

Turite klausimų?

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į el. parduotuvės www.medikos.lt personalą telefonu darbo dienomis 09:00 – 17:00 arba el. paštu bet kuriuo metu ir mes pasistengsime kuo greičiau jums atsakyti.

Skype: MedikosBaltic
El. paštu: info@medikos.lt
Telefonu: +37065460406
Facebook: http://www.facebook.com/medikosbaltic